Tretí ročník Politickej akadémie máme úspešne za sebou

Tretí ročník Politickej akadémie máme úspešne za sebou

Autor: Adriána Valášková
,24. 8. 2020 18:30

V dňoch 22. júla až 26. júla sa uskutočnil posledný seminár tohtoročnej Politickej akadémie. V rámci júlového seminára sme spojili program dvoch seminárov, ktoré sme museli kvôli pandémii koronavírusu presunúť. Venovali sme sa vplyvu moci na osobnosť človeka, komunálnej politike a nechýbali ani témy zamerané na právo, súdnictvo a legislatívny proces. Viacdňový program pre našich účastníkov znamenal aj množstvo  vynikajúcich lektorov v krátkom čase. Privítali sme Sylviu Ondrisovú, Ondreja Dostála, Viktora Nižňanského, Miroslava Kollára, Lenku Balkovičovú, Petra Fiabáneho, Evu Kovačechovú, Pavla Žilinčíka, Luciu Žitňanskú, Eriku Cintulovú a Marie Stracenskú.


Kedy efektívne využívame moc? Ako znie zlaté pravidlo moci?

Prvý seminárový deň viedla psychologička Sylvia Ondrisová, ktorá sa vo svojich prednáškach zamerala na moc a jej využitie. Pojem moc zadefinovala ako našu schopnosť konať alebo schopnosť ovplyvniť naše okolie. „Problém s mocou je, že ju používame príliš alebo ju nepoužívame vôbec“, - konštatovala lektorka. Svoju prednášku ďalej venovala efektívnemu využitiu moci: „Moc používame efektívne vtedy, ak ju používame korektne.“ Čo to znamená využívať moc korektne? Podľa pani Ondrisovej je to vtedy, keď sme si plne vedomí efektu a dopadov využívania našej moci, pretože k jej zneužitiu dochádza častokrát nevedome. Preto je dôležité naučiť sa, ako ju používať.  

Účastníkom na mnohých príkladoch ilustrovala, akým spôsobom sa správali učitelia, lekári či politici z pozície svojej moci. Lektorka ponaučenie z týchto cvičení zhrnula nasledovne: „Keď sa autorita správa určitým spôsobom, nemusíme mať len dva typy reakcie – bezmedzne poslúchnuť, či práve naopak, ísť proti nej. Musíme sa naučiť používať našu moc adekvátne, až potom môžu byť reakcie na autoritu iné.“

Ďalší blok prednášok lektorka venovala predstaveniu ranku, ktorý zadefinovala ako moc, status či postavenie, ktoré má každý z nás. „Vždy máme nejakú moc. Zlaté pravidlo moci je, že častejšie vnímame moc druhých a nevidíme tú svoju,“ - upozornila a dodala, že je podstatné poznať aj silu ostatných, s ktorými komunikujeme, lebo prostredníctvom tejto vedomosti sa vieme situácii ľahšie prispôsobiť. Na záver zdôraznila: „Ak viete prijať svoju osobnosť v celku, máte veľkú osobnú moc. Pre jej rozvoj kultivujte svoje črty a prijmite aj svoje odlišnosti, poznajte a skroťte svoje emočné spúšťače.“

Sylvia Ondrisová

Ako prebieha legislatívny proces? Ako správne nastaviť kampaň pre voľby starostu/primátora? Prečo nevyhnutne potrebujeme decentralizáciu?

Štvrtkové bloky prednášok odštartoval Ondrej Dostál, poslanec Národnej rady. Účastníkom objasňoval to, ako prebieha legislatívny proces na Slovensku. „Osud poslaneckých zákonov je predurčený tým, či ich podávajú koaliční, či opoziční poslanci. Obvykle sú opozičné návrhy odmietnuté, čo je logické, vzhľadom na to, že koalícia má v parlamente väčšinu,“ - konštatoval pán Dostál. Vysvetlil, že drvivú väčšinu zákonov, ktoré sú schválené v parlamente predkladá vláda na základe návrhov pripravených od ministerstiev alebo ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Objasnil aj to, ako sa verejnosť môže zapojiť do tvorby právnych predpisov - a to prostredníctvom hromadnej pripomienky, ktorá však musí byť odôvodnená. „Orgán, ktorý pripravuje návrh právneho predpisu, musí vyhodnotiť všetky pripomienky bez ohľadu na to, koľko osôb sa pod ňu podpísalo,“ - vysvetlil Ondrej Dostál spolu s výhodami a nevýhodami hromadnej pripomienky. „Mám pocit, že sa mi podarilo presadiť viac zmien v hromadnom pripomienkovom konaní, v porovnaní s pozíciou opozičného poslanca,“ - dodal na záver prednášky.

Ondrej Dostál

Ďalšou prednáškou pokračoval Miro Kollár, primátor mesta Hlohovec a podpredseda strany Za ľudí. Vo svojom vstupe sa zameral na predstavenie každodenných úloh primátorov v mestách na Slovensku. „Oproti starostom či primátorom majú poslanci jednu obrovskú výhodu - nenesú zodpovednosť. Na konci dňa za hospodárenie, či dodržiavanie legislatívy zodpovedá štatutár mesta,“ - skonštatoval a upozornil, že práve preto by sa mali ľudia zvažujúci toto povolanie vzdelávať, aby boli schopní niesť takú veľkú zodpovednosť. Účastníkov oboznámil s kompetenciami a úlohami primátora: „Riadiť mesto, to nie je len mestský úrad, polícia a školy, je to o veľmi širokej sieti organizácií a vzťahov.“ Na záver svojej prednášky porovnal svoje pôsobenie v parlamente s vedením mesta ako primátor. „Keď sedíte v parlamente, reálne nedovidíte na ten koniec. V obci však každý deň vyjdete na ulicu, stretávate sa sobčanmi a máte od nich spätnú väzbu,“ ukončil svoju prednášku Miro Kollár.

Miro Kollár

O decentralizácii Slovenska prednášal Viktor Nižňanský, autor reformy verejnej správy. „Patríme k centralizovaným štátom, pričom centralizácia je živnou pôdou pre klientelizmus a korupciu. Ak na obsahu neparticipujú ľudia, štát je prázdna nádoba,“ týmito slovami začal pán Nižňanský svoju prednášku. Za najväčšie nebezpečenstvo nášho štátu považuje centralizáciu, pričom účastníkom podal niekoľko argumentov, prečo tak nevyhnutne potrebujeme decentralizáciu krajiny.

„Systém nezohľadňuje ekonomiku miest a regiónov, ale ani náklady spojené s prevádzkou miest a centier,“- uviedol, ako jeden z hlavných argumentov v prospech decentralizácie. „Keby Slovensko pokračuje v decentralizácii, odhadom by svoje HDP mohlo ročne zvýšiť o 10 %.“ Vysvetlil, ako z decentralizácie ťaží nielen dané mesto či región, ale celý štát. Účastníkom predstavil aj niekoľko modelov, ako by takáto reforma mohla v skutočnosti vyzerať. „Povinnosťou by malo byť, aby vláda raz za 4 roky skúmala a opravovala nedostatky vzniknuté na úrovni obcí a VÚC,“ dodal na záver svojej prednášky.

Viktor Nižňanský

Na komunálnu politiku sme nadviazali s Lenkou Balkovičovou, primátorkou mesta Zvolen a zároveň absolventkou Politickej akadémie. Vo svojej prednáške rozprávala o tom, ako sa jej podarilo vyhrať primátorské voľby, na akých pilieroch postavila svoju kampaň a akým výzvam na svojej novej pozícii musela čeliť. „Bez dobrého tímu a odborníkov na úrade si málokto poradí. Váš úspech závisí od schopností ľudí, ktorých v tíme máte,“ odporučila účastníkom.

Lenka Balkovičová

Peter Fiabáne, absolvent Politickej akadémie a primátor mesta Žilina taktiež načrtol tému komunálnej politiky a prezradil svoju motiváciu kandidovať za primátora. Ako súčasť úspechu v politike vníma komunikáciu s ľuďmi, no nielen s voličmi, ale aj s tými, ktorí tvoria tím či zastupujú rôzne orgány v meste: „Absolútne kľúčová je v súčasnej dobe komunikácia na Facebooku. Kto na ňom nekomunikuje, ako keby ani nebol.“ Účastníkom dal niekoľko praktických rád a upozornení:„S čímkoľvek v meste prídete, buďte pripravení mať odporcov – či už úmyselných, alebo i ľudí ktorí majú proste iný názor.“ Ďalej nasledovala voľná diskusia účastníkov s dvojicou primátorov.

Peter Fiabáne

Prečo je pre spoločnosť dôležité právo vo verejnom záujme? V akom stave je slovenské súdnictvo? Aká je úloha Ministerstva spravodlivosti SR?

Piatkové bloky prednášok sme začali s témou právo a občan, ktorú nám prednášala advokátka a spolupracovníčka Via Iuris Eva Kovačechová. „Právo vo verejnom záujme neslúži len právu jedného človeka, ale má vyšší zmysel, chráni niečo, čo presahuje jednotlivca – to je verejný záujem,“ začala svoju prednášku. Za najdôležitejšiu komoditu v súčasnosti považuje informácie, pri ktorých načrtla podstatu Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý podľa slov pani Kovačechovej čelí najväčším snahám o reštrikcie. „Právo praje bdelým. Tak si myslím, že aj naše okolie praje bdelým – ak sa o krajinu budeme starať, bude to tomu zodpovedať,“ konštatovala. S Evou Kovačechovou sme nazreli aj do fungovania Ústavného súdu a jeho kompetencií. Na záver svojej prednášky skonštatovala: „Môžeme byť radi, že Ústavný súd je v Košiciach. Sme naozaj veľmi malá krajina, kde každý každého pozná. Ak sa dostane mimo pôsobenia najväčšieho politického virvaru, je to dobré, pretože nie je tak konfrontovaný s akoukoľvek formou priameho či nepriameho nátlaku.“

Eva Kovačechová

O problematike súdnictva nám prednášal Pavol Žilinčík, člen Súdnej rady SR. „Súdnictvo zasiahla veľká miera korupcie. Táto skutočnosť motivuje politických aktérov k tomu, aby urobili poriadok,“ - konštatoval a účastníkom ponúkol rýchly prehľad aktuálneho stavu slovenského súdnictva. Ako jeden z faktorov, prečo je naše súdnictvo na tom zle, vníma historické dedičstvo. Na príkladoch rôznych krajín priblížil, ako sa súdnictvo vyvíjalo odlišne od toho nášho. „Pri prieskume Transparency International v 2012 bolo z novoprijatých sudcov cez 50 % rodinných príslušníkov, ktorí už v systéme fungovali.“ priblížil problematiku protekcionárstva. Svoju prednášku ďalej venoval korupcii v súdnictve a rôznym kauzám, ktorým museli sudcovia čeliť. „Naším problémom je, že mladí ambiciózni ľudia sa ťahajú študovať právo do Čiech a tým pádom na Slovensku produkujeme menej kvalitných právnikov a sudcov,“ - tvrdil a poukázal na to, že na Slovensku tiež neučíme mladých ľudí, ako zvládať tlak od ľudí, ktorí budú chcieť neetické a korupčné služby.

Pavol Žilinčík

Luciou Žitňanskou, bývalou ministerkou spravodlivosti sme sa pozreli na úlohu Ministerstva spravodlivosti SR. „Myslím si, že Ministerstvo spravodlivosti je zavadzajúci názov vzhľadom na jeho kompetencie,“ povedala na začiatok svojej prednášky a tieto kompetencie účastníkom priblížila, pričom vyzdvihla najmä tvorbu zákonov a vytváranie vhodných podmienok pre sudcov. Podľa pani Žitňanskej je veľmi dôležité kontrolovať Ministerstvo spravodlivosti, ale aj iné orgány štátnej správy s tým, ako nakladajú so svojimi právomocami.

Lucia Žitňanská

Je komunálna politika len čisto o politike alebo aj o manažmente?

Sobotňajšie prednášky sme začali s ďalšou absolventkou Politickej akadémie a starostkou Kláštora pod Znievom Erikou Cintulovou. Na úvod rozobrala nielen dôvody, prečo sa rozhodla byť starostkou, ale aj to, či je komunálna politika len čisto o politike alebo aj o manažmente. „Keď som sa do svojej obce vrátila, zistila som, koľko sa toho zmenilo, akú silu naša obec má a koľko nevyužitého potenciálu v nej leží.“ S účastníkmi zdieľala jej prvé skúsenosti ako starostka, s víziou pozitívnej zmeny pre obec. Na záver uviedla svoje motto starostky „Motivácia  - Vízia – Odvaha = presvedčenie, že sa to urobiť dá a vďaka tomu získať aj ďalších ľudí, ktorí tomu uveria a začnú tým žiť s vami tiež.“

Erika Cintulová

Na problematiku krízovej komunikácie sme sa pozreli spoločne s Marie Stracenskou, expertkou pre PR a komunikáciu. Rozobrala, ako komunikovala krízovú situáciu ohľadne pandémie nová aj stará vláda po voľbách v tomto roku. Vysvetlila, že to, čo najviac zarezonovalo bolo apelovanie, upokojovanie a prosba. Účastníkom podrobne rozobrala komunikáciu politikov, čo vnímala ako pozitívnu stratégiu komunikácie a čo naopak, ako negatívnu. „Pri používaní čísel dodržujte tri zásady: dávkujte – keď je čísel veľa, ľudia ich nespracujú, listujte ich so súvislosťami a pripodobňujte – skoro každý desiaty, nie 9 %,“ poradila pani Stracenská a krízovú komunikáciu ilustrovala aj na mnohých ďalších príkladoch politických vystúpeniach.

Marie Stracenská

Po prednáškových blokoch nasledoval slávnostný ceremoniál, na ktorom sme účastníkom tohtoročnej Politickej akadémie odovzdali certifikáty o úspešnom absolvovaní programu. Privítať nových absolventov prišlo niekoľko lektorov Politickej akadémie, ale aj absolventi z minulých ročníkov. Príjemnú atmosféru vytvárala aj živá hudba v podaní jazzového dua Jezzsprit. 

Nedeľný program seminára sme venovali hodnoteniu účastníkov a ich cesty na Politickej akadémii. Účastníci zdieľali svoje postrehy a poskytli nám spätnú väzbu pre náš vzdelávací program.

Pre aktuálne info z Politickej akadémie nás sledujte na sociálnych sieťach: FB, IGLinkedIn a Youtube.

Zdielajte článok so svojimi priateľmi:

Share Tweet LinkedIn

Pokračujte v čítaní