Aktuálni študenti

Marek Brožek

Nenáročný človek, ktorý miluje svoju rodinu, ľudí okolo seba, je hrdý na obec kde žije a miluje svoju prácu :)))

Jaroslav Cehlárik

Je predseda Trnavskej asociácie pre sluchovo postihnutých, ktorá zabezpečuje online tlmočenie pre nepočujúcich. Zamestnáva piatich tlmočníkov na plný úväzok, ktorí osobne alebo cez kameru v mobile tlmočia u lekára či na úradoch. Služba je financovaná z Trnavského kraja. V roku 2017 kandidoval na predsedu Trnavského samosprávneho kraja, vzdal sa v prospech Jozefa Viskupiča.

Lucie Cesarová

Ráda čtu, dobře jím a spím a ráda věcem rozumím. V životě mě naplňuje práce s lidmi. Baví mě pomáhat najít a rozvinout to v čem jsou dobří. Proto je moje srdcovka vzdělávání, koučování a ovlivňování světa kolem mě. Zapojuji se do dění ve škole našich dětí, v městě i na Slovensku, protože mě baví být tam, kde se něco děje. A tak jsem v Brně s partou nadšenců pořádala konference TEDx a taky jsem díky tomu byla třeba na chatě s paní prezidentkou :-) Hrdá členka Progresívneho Slovenska.

Marián Čaučík

Riaditeľ programu rozvojovej spolupráce Dobrá novina, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí od roku 2007. Predseda a od roku 2010 člen predsedníctva Platformy mimovládnych rozvojových organizácií. Pracoval tiež ako Projektový manažér rozvojových projektov. Kandidát vo voľbách do NRSR 2020 za stranu KDH, kandidoval tiež do Europarlamentu 2019.

Miroslav Hlohovský

Senior partner, konzultant a lektor v spoločnosti OMNICOM, ktorý pomáha spoločnostiam poskytovať lepšiu hodnotu za peniaze. Po ukončení Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity pracoval ako projektový manažér a vedúci projektového oddelenia na Ministerstve financií SR pre
oblasť informačných systémov verejných financií. Neskôr bol zodpovedný za procesné riadenie v nadnárodnej IT spoločnosti. Odborne pôsobí v neziskovom združení itSMF Slovensko, ktoré sa venuje propagovaniu svetových "best practice" a zdieľaniu skúsení pre oblasť  riadenia služieb. Je spoluautorom "ITIL4 practices", ktoré vydáva spoločnosť AXELOS. ITIL je celosvetovo najrozšírenejší súbor odporúčaní pre oblasť riadenia služieb (service management), s certifikovanými školeniami, ktorých sa ročne zúčastní viac ako 250 000 ľudí po celom svete.

Pavol Ďuriš

Vyštudoval politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a niekoľko rokov pôsobil ako externý analytik Ministerstva obrany SR pre otázky národnej bezpečnosti krajín bývalého ZSSR. V súčasnosti, na voľnej nohe, pôsobí ako občiansky aktivista a analytik v problematike trvalo-udržateľného rozvoja Chránenej vodohospodárskej oblasti Strážovské vrchy. Popritom sa venuje komplexnému projektovému manažmentu pri realizácií remeselných pivovarov na kľúč a poradenstvu v oblasti štandardizácie riešení v oblasti strojového čistenia priestorov a vhodného použitia priemyselných, ale aj ekologických čistiacich prostriedkov.

Martin Gajdoš

Vyštudoval som Fakultu architektúry STU v Bratislave. V profesionálnom živote sa venujem Architektúre a dizajnu. V politickej sfére pôsobím druhé volebné obdobie ako nezávislý Staromestský poslanec v Bratislave. Spoluzakladateľ občianskeho združenia Živý Dunaj, venujúc sa aktivitám v spojení s naším najväčším veltokom.

Ondrej Gomory

Svoj doterajší život prežil v Modrom Kameni, Zvolene aj Veľkej Británii, aby napokon zakotvil vo Veľkom Krtíši. Získal mnoho vzácnych pracovných skúseností a tou najväčšou a najzodpovednejšou bolo vybudovanie a riadenie vlastnej firmy. Po rokoch podnikania sa rozhodol pre zmenu a stal sa učiteľom informatiky, aby mohol každý deň vzdelávať ambicióznych študentov aj seba samého. Je absolventom štúdia v odbore geografické informačné systémy. Fascinuje ho svet IT, yachting a cestovanie, bol členom Greenpeace. Ochrane prírody kladie veľkú váhu. Čestnosť, otvorenosť a spravodlivosť sú hlavné atribúty, s ktorými sa rozhodol vstúpiť na kandidátku SaS. Chce prispieť k tomu, aby sa tu mladé generácie nebáli žiť, aby sa eliminovala korupcia, klientelizmus a drancovanie prírody.

Tomáš Hvostik

Vyštudoval FTVŠ v BB a v súčastnosti bude končiť PhD štúdium na katedre sociálnej práce v Ružomberku. Je lektorom viacerých vzdelavajucich inštitúcií. Je konateľ spoločnosti zaoberajúcej sa prípravou, spracovaním a riadením projektov EÚ. Zaujíma sa o komunálnu politiku a v roku 2017 kandidoval do VÚC Žilina. Motto: "V uponáhľanej dobe je Úsmev jediná úprimná vec, ktorú môžeme človeku nezištne vždy darovať." (T. Hvostik)

Alžbeta Janitsová

 je absolventkou Fakulty Sociálnych štúdií na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove, kde získala i doktorandský titul. Ako zástankyňa myšlienky celoživotného vzdelávania počas svojho života absolvovala viacero certifikovaných kurzov a školení z oblasti ekonómie, manažmentu, komunikácie a koučingu. Svoju profesijnú kariéru zahájila ihneď po ukončení strednej školy v roku 1995. Ako odpoveď na aktuálne spoločenské pomery a politickú kultúru sa Alžbeta Janitsová rozhodla aktívne vstúpiť do politiky. Je zakladajúcou členkou strany Maďarské fórum, kde aktuálne zastáva pozíciu podpredsedníčky strany.

Marcel Kocifaj

Venuje sa digitálnym technológiam, online marketingu a IKT so špecializáciou na weby a mobilné aplikácie. Pracuje ako produktový manažér vo vydavateľskom dome, kde má v kompetencii vývoj. Konzultuje webovú analytiku a pripravuje marketingové a komunikačné kampane v online priestore.

Dárius Krajčír

Najmladší starosta v Bratislave smiley , mám za sebou prvý rok vo funkcii, ťažký a zároveň plný nových výziev. Preto som sa rozhodol získať nové poznatky a praktické skúsenosti, ktoré mi pomôžu zlepšiť svoju prácu a prístup k situáciám, ktoré v tejto pozícii nastávajú. Je pre mňa dôležité,
aby výsledkom každého projektu, každej práce bola spokojnosť ľudí, ktorých sa to týka. Preto pristupujem ku všetkému rozumne a zároveň citlivo. Vo svojom voľnom čase sa najmä ako dobrovoľný hasič venujem ľuďom a miestu kde žijem.

Juraj Lizák

Juraj Lizák vyštudoval učiteľstvo histórie a biológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia pracoval v Nadácii pre deti Slovenska a od roku 2015 vedie Ústredie Slovenského skautingu ako jeho riaditeľ a štatutár organizácie. Do skautskej organizácie vstúpil, keď mal desať rokov. V dospelosti viedol šesť rokov Bratislavskú skautskú radu a päť rokov bratislavský 11. zbor Biele Delfíny. Počas celého svojho pôsobenia aktívne pracoval s deťmi a mládežou na rôznych dobrovoľníckych pozíciách a s rôznymi vekovými kategóriami.

Vladimír Lupták

Pôsobí ako zástupca primátorky mesta Zvolen pre oblasť dopravy. Vyštudoval Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline. Celý profesný život sa venuje doprave. Pracova pre ČSAD, neskôr na Mestskom úrade vo Zvolene ako referent pre dopravu a naposledy vo firme, krorá sa zaoberá opravami ciest.

 

Katarína Moricová Krupcová

Poslankyňa obecného zastupiteľstva v obci Ďanová a angažuje sa v spolupráci s miestnymi OZ. V rámci svojich aktivít sa zameriava na získavanie verejne prospešných projektov a snaží sa rozvíjať činnosť okresnej základne politickej strany SPOLU-OD.

Titus Martinkovič

Po Ekonomickej univerzite som pôsobil na odbore kapitálového trhu MFSR v oblasti štátneho dohľadu nad kapitálovým trhom. Neskôr v AIG AMSLICO som zodpovedal za Group and PA department. V poisťovni KONTINUITA som riadil implementáciu produktov skupinového poistenia na trh. Ako autor charitatívneho projektu "KONTINUITA deťom" som sa spolupodieľal na plošnom úrazovom poistení detí vo viac ako 1.200 školách. V súkromnej sfére som spoluzakladateľom zriaďovateľa súkromnej materskej školy zaradenej do siete škôl SR. Bavím sa občas ako deejay na rôznych spoločenských podujatiach a eventoch. Ako človek, ktorý miluje svoje deti a taktiež neustále niečo nové vymýšľa, by som veľmi rád nejako užitočne prispel k tomu, aby sa tu mladí ľudia nebáli mať viac detí :).

 

Juraj Mazák

Podnikateľ, učiteľ informatiky a miestny poslanec. Od roku 2008 vedie vlastnú firmu 247.sk, kde poskytuje priestor pre prax študentov a absolventov. V Košiciach prevádzkuje komunitnú záhradu, zakladá slobodnú demokratickú školu a dobrovoľnícky sa angažuje v mnohých projektoch vzdelávania.

Mária Orlovská

Vyštudovala verejnú správu na Masarykovej univerzite v Brne a na Université de Rennes 1. Absolvovala študijné pobyty v Mexiku a vo Francúzsku, ako aj pracovnú stáž na regionálnom úrade životného prostredia a výstavby (DREAL) v Rennes. Plynule ovláda tri svetové jazyky. Ako dobrovoľníčka pomáha v neziskovej organizácií Brno Connected, ktorá sa venuje sebarozvojovým medzinárodným projektom pre mladých ľudí. Momentálne pracuje v medzinárodnom korporáte Zebra Technologies v Brne.

Denis Palutka
Martina Paulíková

Vyštudovala ochranu prírody a krajiny na FEE TU vo Zvolene, pracuje ako environmentálna konzultantka pre mimovládne organizácie aj verejnú správu. Predmetom jej záujmu je participácia verejnosti na rozhodovaní o životnom prostredí, ochrana a udržateľné využívanie vôd, adaptácia krajiny na negatívne dôsledky zmeny klímy. Ako dobrovoľníčka pôsobí v Združení Slatinka.

Lucia Pawliková
Milan Ján Pilip

Pôsobí ako občiansky aktivista, mestský poslanec v Bardejove,  podpredseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny a člen Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Pôsobí aj ako tajomník Okrúhleho stola Rusínov Slovenska. Venuje sa tiež histórii, heraldike, politike, astronómii a ďalším oblastiam. Vyštudoval politológiu a filozofiu v Prešove.

Kristína Pöstenyi

Je poslankyňa mestského zastupiteľstva v Šaštíne - Strážach v prvom volebnom období. Vyštudovala Manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Ako dobrovoľníčka pôsobí vo farskej charite a okrem toho ako predsedkyňa Komisie pre kultúru pôsobí v organizačnom tíme pri mestských podujatiach. 

Eduard Pravňanský

Dátový Business Intelligence analytik a inovátor, ktorý musí stále niečo vymýšľať a meniť. Folklorista a muzikant, kontrabasista v cimbalovej hudbe.

Pavol Roman
Peter Sádovský

Venujem sa doprave a manažmentu. 13 rokov som riadil významnú slovenskú dopravnú spoločnosť, predtým som sa 12 rokov pohyboval v oblasti financií a obchodu, doma aj v zahraničí. Zastupujem tiež slovenských dopravcov pri medzinárodných organizáciách. o dlhých rokoch v manažérskej praxi chcem priložiť ruku k dielu. Som tímlídrom pre oblasť DOPRAVY v strane ZA ĽUDÍ a tiež kandidátom Za ľudí vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.

Kamil Száz

V roku 2009 skončil štúdium Všeobecného lekárstva na LF UK v Bratislave. Do roku 2012 pracoval na I. DK DFNsP BA kde sa venoval hlavne pacientom s nefrologickými ochoreniami, pomočovaniu u detí, dialyzovaným pacientom. Od 2012 pôsobí na oddelení urgentného príjmu v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. V roku 2016 úspešne atestoval z pediatrie na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. 

Andrej Šebeň
Lucia Tuleková Henčelová

Absolventka Európskych štúdií a francúzskeho jazyka na FF UKF v Nitre. Pracovala u podpredsedu vlády SR pre národnostné menšiny p. Pála Csákyho, neskôr na Sekcii menšinových kultúr MK SR. Takmer 10 rokov pôsobila v neziskovej organizácií Spoločnosť komunitných centier, kde mala na starosť projekty zamerané na vzdelávanie lídrov v rómskych komunitách. Od novembra minulého roku je starostkou mestskej časti Bratislava-Rusovce.