Ako skutočne uspieť v politike?

Ako skutočne uspieť v politike?

Autor: Monika Budzák
,1. 10. 2017 0:00

V dňoch 28.9. až 1.10.2017 sa konal prvý seminár tohtoročnej Politickej akadémie s množstvom zaujímavých hostí. Známi politici ako Miroslav Beblavý, český expremiér Mirek Topolánek či prvá slovenská premiérka Iveta Radičová sa s účastníkmi podelili o praktické skúsenosti z vrcholovej politiky, ktoré doplnili aj o teoretické východiská. Okrem politikov boli hosťami akadémie aj odborníci z praxe ako Ján Šebo, Peter Spáč, Zuzana Wienk, či Jana Červenáková.


O čom bol prvý deň akadémie? Typy politikov, lobing a dôchodkový systém

Lektori: Miroslav Beblavý, Ján Šebo, Marie Stracenská

Miroslav Beblavý bol prvým lektorom tohtoročnej Politickej akadémie. Svoj úvodný blok venoval typológii politikov a ich stratégiám úspechu. Prednášku výstižne dopĺňal príkladmi z praxe, popisoval ako sa sám dostal k politike, ako prebiehali stranícke rokovania či krízy. V druhom bloku sa zameral na prípadové štúdie, ako sa technokrati z úzadia dostali do vrcholovej politiky, akým výzvam museli čeliť a ako sa vysporiadali s pôsobením v novom prostredí.

Ján Šebo z Univezity Mateja Bela, ktorý sa okrem iného venuje problematike sporenia a dôchodkovému systému, svoje prednáškové bloky venoval lobingu. V prvej časti priblížil stratégie vyjednávania a postupy, ktoré pomáhajú k dosiahnutiu cieľa. V druhej časti túto teóriu aplikoval na konkrétnom príklade. Hovoril o svojich skúsenostiach pri vyjednávaní priaznivejších podmienok vyplácania dôchodkov z druhého piliera pre sporiteľov. Účastníkom tiež priblížil dôležitosť sieťovania a nadväzovania kontaktov, vďaka ktorým dokázal svoje nápady predstaviť zákonodarcom. A odtiaľ je už k uskutočneniu návrhov oveľa bližšie.

V štvrtkový podvečer mali účastníci možnosť stretnúť sa s Marie Stracenskou, koordinátorkou projektov, ktoré budú jednotliví účastníci počas roka realizovať. Marie predstavila základné požiadavky pre úspešné naplnenie projektových zámerov.  Projekty sú príležitosťou, ako urobiť niečo hmatateľné pre rozvoj svojej politickej kariéry, prípadne zlepšiť fungovanie vecí verejných. Projekty nie sú limitované „veľkosťou“, počtom zapojených ľudí alebo počtom tých, pre ktorých budú užitočné. Majú byť príležitosťou na zmenu, aby po školeniach ostala konkrétna stopa, skutočná vykonaná práca a viditeľný prínos.

 

Ako sa rozhodujú voliči a ako sa financujú politické strany?

Lektori: Mirek Topolánek a Zuzana Wienk
 

Druhý deň patril českému expremiérovi Mirkovi Topolánkovi, ktorý sa v štyroch blokoch venoval teoretickým poznatkom, prípadovým štúdiám, podelil sa o vlastné skúsenosti a viedol taktiež workshop. V prvej časti priblížil tému voličského rozhodovania, vysvetlil teóriu verejnej voľby a porovnal názory teoretikov Jamesa Buchanana a Bryana Caplana. Pokračoval príkladmi volebných súbojov, analyzoval prezidentské voľby na Slovensku, či francúzske prezidentské voľby a uviedol niekoľko hypotéz, ktoré mohli viesť k takýmto výsledkom. V záverečnej časti viedol workshop, v rámci ktorého účastníci v skupinách vytvorili vlastné politické strany, museli sa zhodnúť na zásadných otázkach a riešiť ideové rozpory. V závere svoje výsledky prezentovali. Na ďalších seminároch sa k týmto stranám ešte vrátime.

Podvečer sme trochu zmenili štýl debaty, a na tému transparentného financovania v politike vystúpila Zuzana Wienk z Aliancie Fair – Play. Načrtla základnú dilemu financovania politických strán – súkromné vs. verejné zdroje. Ako nevýhody súkromného financovania uviedla problematiku nezávislosti a zároveň náročnosť získania zdrojov na začiatku politickej kariéry. Pri verejnom financovaní sú menšie politické strany v nevýhode, keďže vládnuce strany môžu systém nastaviť v ich neprospech. Zároveň sa vyššími príspevkami zvyšuje závislosť od štátu. Uviedla aj niekoľko príkladov financovania z iných krajín, kde existujú tzv. matching funds. V tomto prípade štát „odmeňuje“ politické strany s najdiverzifikovanejšou štruktúrou zdrojov vyšším príspevkom. Wienk načrtla aj problematiku transparentnosti a práva na súkromie, ktoré sa neraz dostávajú v politike do konfliktu.

Aký volebný systém je najlepší?

Lektori: Peter Spáč, Jana Červenáková
 

Tretí deň úvodného semináru Politickej akadémie otvoril politológ Peter Spáč z Masarykovej univerzity. Svoj prvý blok venoval volebným systémom. Vysvetlil základné mechanizmy rozdeľovania mandátov vo voľbách a vplyv volebných obvodov na konečné výsledky. Priblížil výhody a nevýhody väčšinových a pomerných volebných systémov a uviedol príklady zo sveta. Po úvodnej časti mali účastníci možnosť sa pýtať a diskutovať s rečníkom. V druhom bloku sa venoval problematike preferenčných hlasov. Hovorilo sa o tvorbe kandidátnych listín v parlamentných a komunálnych voľbách a pán Spáč tiež dal niekoľko praktických tipov, ktoré vedú k zvýšeniu šancí na získanie poslaneckého kresla.

Popoludní Jana Červenáková z Human Behavior Institute svojimi prednáškami priblížila problém vplyvu moci na osobnosť človeka. Hovorila o myšlienkových vzorcoch, ktoré sme získali z rôznych prostredí a ktoré ovplyvňujú naše každodenné konanie. Účastníkom zadala viacero myšlienkových experimentov, ktoré mali pomôcť hlbšie sa vžiť do tejto témy a zamyslieť sa nad sebou a svojimi motiváciami.

Podvečer mali účastníci možnosť zapracovať na návrhoch svojich projektov. V skupinách sa zamýšľali nad projektovými nápadmi, ako by si vedeli navzájom pomôcť, a dávali si tiež dôležitú spätnú väzbu. Po brainstormingu každá skupina prezentovala svoje nápady aj ostatným účastníkom a diskutovali o reálnosti definovaných cieľov.
 

Nedeľný záver: Iveta Radičová
 

V nedeľu Politická akadémia privítala expremiérku Ivetu Radičovú. Pani premiérka na úvod zdôraznila úlohu pokory v politike. Zároveň poznamenala, že politici by sa mali snažiť zvýšiť participáciu občanov na voľbách. Priama demokracia má podľa pani premiérky zmysel len vtedy, ak má krajina silnú občiansku spoločnosť. Tá je formovaná súťažou hodnôt, ktoré reprezentujú jednotlivé občianske združenia, hnutia, a pod. Každý politik by mal mať zároveň vyriešené hodnotové dilemy, ktoré spoločnosť rieši, a jednoznačne si ich zadefinovať. Ako príklady uviedla univerzálny základný príjem či vzdelávanie. Ako problém uviedla, že výdavky a rozsah štátu sa rozširuje avšak zároveň existuje stále veľký počet sociálne vylúčených skupín, ktoré sú závislé na štáte. Politici túto závislosť zároveň zneužívajú v svoj prospech namiesto toho, aby sa ju snažili znižovať.

Pani premiérka zadefinovala tri základné morálne princípy, bez ktorých spoločnosť nemôže fungovať. Prvým je tolerancia – naše predstavy o živote by sme nemali vnucovať iným, ale tolerovať rozdielnosť názorov na danú tému. Druhým princípom je dôvera– jedným výrokom môže prísť politik o kredit, pričom priznať zmenu názoru nie je chyba, ale držať sa nezmyslov áno. Skutočný štátnik si chybu vie priznať, keďže vie, že bezchybnosť je vylúčená. Tretím princípom demokratickej spoločnosti je podľa pani premiérky solidarita. Pôvodný kresťanský koncept solidarity sa týkal najmä vdov, utečencov a sirôt, no v dnešnej podobe je solidarita rozšírená aj o sociálnu súdržnosť s chudobnými a sociálne vylúčenými skupinami. Tieto princípy by mali byť podľa pani Radičovej v demokracii vždy dodržiavané.

Záver prednášky sa venoval deľbe moci. Nehovorilo sa len o klasickom delení na zákonodarnú, výkonnú a súdnu, ale aj o novodobých pilieroch moci – tými sú podľa pani Radičovej médiá, občianska spoločnosť a súkromný ekonomický sektor. Aj pri novodobých pilieroch moci je rovnako nutné dávať pozor na priesečníky týchto pilierov, inak dochádza ku kríze v demokracii.

Po prednáškovej časti bloku pokračovala diskusia, kedy pani premiérka opisovala priebeh koaličných rokovaní, problematiku vyjednávania a chyby v politike. Hovorila o svojich skúsenostiach v ministerskom kresle, kedy so svojimi koaličnými partnermi dlho hľadala kompromis v ideologických otázkach. Podobne nabádala aj účastníkov, aby boli pripravení robiť v politike kompromisy a aby vedeli jasne zadefinovať svoje politické ciele a motivácie.

Zdielajte článok so svojimi priateľmi:

Share Tweet LinkedIn

Pokračujte v čítaní